Hoffmann Zsuzsanna

Dr. Hoffmann Zsuzsanna
egyetemi docens

 

Szakmai életrajz
1970-1975: JATE, történelem-latin szak
1975-1977: JATE Központi Könyvtár (könyvtáros I)
1977-től az Ókortörténeti Tanszék munkatársa:
1977-1981: tudományos segédmunkatárs
1981-1985: tudományos munkatárs
1985-1998: tudományos főmunkatárs
1998- : egyetemi docens
Tudományos fokozatok:
1977: egyetemi doktor
1981: a történettudomány kandidátusa
Kitüntetések: Miniszteri dicséret
Lénárt Sándor díj
Szakterület: a római köztársaságkor és a korai principatus időszakának
gazdaság- társadalom és vallástörténete; a római mezőgazdaság kérdése
Columella és az idősebb Plinius műveiben; az antik (görög és római) nevelés
és művelődéstörténete, különös tekintettel a hellenizmus korára.
Oktatott tárgyak nappali tagozat : A római köztársaságkor története (ea.)
Görög történelem (ea.)
Antik nevelés (ea.)
Ókori civilizációk
Szemináriumok: Római politikusok
Római vallás
Hadviselés az ókori Rómában
Mindennapi élet az ókori Rómában
Jog és politika
A Római Birodalom keleti tartományai
Görög kultúra és művelődés
Hellenizmus
Szakdolgozati szeminárium
Kigészítő levelező hallagtók előadásai: Az ókori Görögország gazdaság- és
társadalomtörténetének kérdései
Az ókori Róma
gazdaság- és társadalomtöréténetének kérdései
Doktori iskola: Görög történelem és társadalom (ea.)
Római gazdaság és társadalom (ea.)
Római történetírás (ea.)
Ókori művelődéstörténet (ea.)
Forráselemzés (szeminárium)
Műhelyszeminárium


Bibliográfia

 1. Radic. Antik Tanulmányok 23(1976) 96-98
 2. A mos maiorum eszmény parodizálása Plautusnál. Antik Tanulmányok 24 (1977) 151-157.
 3. 3. A plautusi votum-paródiához. Antik Tanulmányok 25 (1978) 216-219.
 4. 4. A Plautus-darabok újabb kommentár irodalmából. Antik Tanulmányok 25 (1978) 268-270.
 5. A Dirae mint carmen magicum. Acta Antuiqua et Archeologica Univ. Szeged. Suppl. II 1979, 17-23.
 6. A Spartacus felkelés újabb irodalmából. (társszerzővel) Antik Tanulmányok 26 (1979) 280-282.
 7. Gebetsparodien in Plautus’Komödien. Helikon (Róma) 20-21 (1980-81) 207-218.
 8. Zur votum-Parodie bei Plautus. Acta Classica Univ. Debrecen. 16 (1980) 19-23.
 9. A Fides istenalak és a fides-erényfogalom plautusi felfogásához. Antik Tanulmányok 27 (1980) 221-230.
 10. Római erények és eszmények Plautus komédiáiban. A pun háboruk korának eszmetörténetéhez. Kand. disszertáció tézisei, Szeged, 1980, 16 p.
 11. A Virtus Romana Plautusnál.       Antik Tanulmányok 27 (1980) 49-57.
 12. Maróti Egon: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. Recenzió, Délmagyarország, 1981, június 25.
 13. Die Dirae als carmen magicum. Acta Antiqua Hung. 29 (1981) 326-336.
 14. Virágok és dísznövények Horatiusnál. Antik Tanulmányok 29 (1982) 231-240.
 15. A jósok és a jóslás Plautusnál. In: Az antik társadalomtörténet problémái. Debrecen, 1982, 151-169.
 16. The parody of idea mos maiorum in Plautus. Oikumené 3 (1982) 217-223.
 17. Római vallási elemek Plautus komédiáiban. Antik Tanulmányok 29 (1982) 161-178.
 18. Plautus pietas-koncepciójához. Acta Antiqua et Archeologica Univ. Szeged. Suppl. III (1983) 5-14.
 19. Radic. Oikumené 4(1983) 249-252.
 20. Színészek és színjátszás a Plautus-korabeli Rómában. Antik Tanulmányok 30 (1983) 207-218.
 21. Virtus Romana bei Plautus. Acta Classica Debrecen. 20 (1984) 11-21.
 22. Maróti Egon: Bibliografie zum antiken Sport und Agonistik. (recenzió) Magyar Könyvszemle 1984, 156-157.
 23. Wahrsager und Wahrsagerei bei Plautus. Acta Antiqua Hung. 31 (1985-88) 367-379.
 24. Egy híres színész karrierje az ókori Rómában. História, 1987/3 21-22.
 25. Blumen und Zierpflanzen bei Horaz. Antiquitas (Lengyelország) 14 (1987) 51-64.
 26. Alcuinus: Dialogus de rhetorica et virtutibus. (Szemelvények fordítása) Megjelent: Redl Károly: Az égi és földi szépről. Források a késő antik és középkori esztétika történetéhez. Gondolat 1988, 239-242.
 27. A senatus Plautusnál. Acta Antiqua et Archeologica Univ. Szeged. Suppl. 4 (1987) 51-53.
 28. Senatus bei Plautus. Acta Classica Debrecen. 23 (1987) 27-29.
 29. Zur Plautus’pietas-Konzepzion. Helikon (Róma) 28 (1988) 129-144.
 30. Der Wertbegriffe honos in den Komödien von Plautus. Acta Univ.Debrecen. 24 (1988) 29-35.
 31. Bemerkungen zum Gebrauch einiger römischen Wertbegriffe durch Plutus. Antiquitas (Lengyelország) 1988.
 32. A „nova flagitia” Plautusnál. Acta Antiqua et Archeologica Szeged, 1988, Suppl. VII, 35-40.
 33. H.Benner: Die Politik des Clodius Pulcher. Recenzió. Antik Tanulmányok, 34 (1989) 126-128.
 34. A honos-erényfogalom Plautus komédiáiban. Antik Tanulmányok 34 (1989) 27-33.
 35. Plinius der Jüngere: Panegíricus. Recenzió. Antik Tanulmányok 34 (1989-1990) 200.
 36. Plinius: Panegyricus. Traianus császár dicsőítése. Fordítás, utószó, jegyzetek. JATE BTK Jegyzet, Szeged, 1990, 166 p.
 37. Christian Meier: Caesar, München 1986. Recenzió. Antik Tanulmányok 35 (1991) 125-126.
 38. Die „nova flagitia” bei Plautus. Gymnasium (Németország) 98 (1991) 180-186.
 39. Bleicken: Zwischen Republik und Prinzipat. Recenzió. Gymnasium (Németország) 99 (1992) 67-69.
 40. Zur politischen Geschichte der Periods der spaten Römischen Republik. Recenzió. Gymnasium (Németország) 99 (1992) 42-48.
 41. Prostitúció az ókori Rómában. História, 1995/10.
 42. Zlinszky János: Ius publicum. Recenzió. Aetas, Szeged, 1996/4 238-241.
 43. Plautus Barbarus. Sechs Kapitel zur Originalitat des Plautus. Recenzió. Gymnasium (Németország) 101 (1994) 461-462.
 44. Földtulajdon az ókori Rómában. Aetas, Szeged, 1996/4, 89-96.
 45. Velleius Paterculus: Róma története. Fordítás, jegyzetek, utószó. JATE Press, Szeged, 1996, 106 p.
 46. Az első triumviratus. Rubicon, 1997/3-4, 29-32.
 47. „A legnemesebb római” M. Iunius Brutus másik arca. Századok, 132 (1998) 207-215.
 48. John Warry: A klasszikus világ hadművészete. Recenzió. Antik Tanulmányok 41 (1997) 243-250.
 49. Invectivák. Fordítás, jegyzetekkel és tanulmány. Antik Tanulmányok 41 (1997) 243-250.
 50. Nona aetas. Studia varia. Szeged, 1998, 73-75.
 51. Zlinszky János: Újabb monográfiák a római jog témaköréből. Aetas, 1999/1-2, 312-314.
 52. Marcus Tullius Cicero: A jóslásról. Fordítás, jegyzetek, utószó. Belvedere Meridionale, Szeged, 2001, 166 p.
 53. Aktuális ókor: Hogyan adóztak a rómaiak. Belvedere Szeged, 2000/febr.-márc.,98-100.
 54. A „tojástól az almáig” Konyhaművészet az ókori Rómában. História 24 (2002/3) 22-24.
 55. Seneca az öngyilkosságról. Aetas 2000-2001/1-2 szám 184-190.
 56. Caesar utolsó hadjáratai. Fordítás, utószó, jegyzetek. Szukits Kiadó, Szeged, 1999, 180 p.
 57. Egy „nemlétező jog” jogintézményei. Aetas, 2000/3, 198-201.
 58. Divus Iulius. Megjegyzések Caesar mítoszához. Aetas, 2003, 12-23.
 59. Curtius Rufus: Nagy Sándor. Jegyzetek készítése. Arkadia-Szukits, Szeged, 2002.
 60. L. Iunius Moderatus Columella: A fákról. (fordítás, jegyzetek), Szeged, 1992.
 61. Cicero az auguriumról. Acta Universitatis Szegediensis,.Acta Antiqua et Archaeologica XXVIII (2004) 43-55.
 62. Marcus Tullius Cicero: A jóslásról. Belvedere-Meridonale, Szeged, 2005 (2. kiadás).
 63. Újabb összefoglalás a római hadseregről. Adrian Goldsworthy: A római hadsereg története. Alexandra Kiadó, Pécs, 2004, 234 p. (recenzió) Aetas 20.(2005) 3. szám 213-216.
 1. ) Újabb összefoglalás a római hadseregről. Adrian Goldsworthy: A római hadsereg története. Alexandra Kiadó, Pécs, 2004, 234 p. (recenzió) Aetas(2005) 3. szám 213-216.
 2. Öngyilkosság az ókorban. Fény. A halál kultúrája. l évf. 1. szám, (2005, március) 30-34
 3. A felségsértés Caesar korában. Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szeged, 2005, 185-196.
 4. Csillagjóslás és horoszkópok az ókorban. Belvedere XVII (2005) 106-111.
 5. 68. In vino veritas. Belvedere XVII (2005) 1-2, 3-7.
 6. LuciusIuniusModeratusColumella: A mezőgazdaságról. (fordítás, jegyzetek, kísérő tanulmány) Lectum Kiadó, Szeged, 2005, 489 p.

Ismertette: Maróti Egon, Agrártörténeti Szemle 2006, 303-305.

Németh György: Ókor, 2005.

 1. Horváth Ágnes: Belvedere Meridionale XVII 2005, 7-8
 2. Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben. Magyar Pedagógia 104 (2004), 363-376 (megj. 2006)
 3. A hatalom ideológiájának kérdéséhez. Bölcsészműhely 2006 (Szegedi Egyetemi Kiadó 2007) 43-60.
 4. PliniusCaeciliusSecundus: Panegyricus. Traianus császár dicsőítése. Lectum Kiadó, Szeged, 2006, 178 p.
 5. Tusculumi (Filozófiai szintézis a halál, a lélek és a boldog élet kérdéséről. MarcusTullius: Tusculumi eszmecsere, ford. Vekerdi József) recenzió. Aetas 21 (2006) 2-3 szám, 293-295.
 6. Columella és magyar követői. Agrártörténeti Szemle XLVII (2006) 159-171.
 7. VelleiusPaterculus: Róma története. (Fordítás, jegyzetek, utószó) 198 p. Lectum Kiadó, Szeged, 2007. Ismertette: Német György: Ókor
 8. Öregek és öregség az ókorban. Belvedere XXI (2009) 7-8. sz. 81-92.
 9. Columella a méhészetről. Agrártörténeti Szemle. XLIX 2008 1-4. szám 1-12.
 10. A hispániai hadjárat és a Munda melletti csata. Belvedere Meridionale 18 (2006) 24-28. (megj. 2007)
 11. A hatalom megnyilvánulási formái és szimbolikája az ókori Rómában. Aetas 21 (2007) 143-152.
 12. 80. „Feci quod potui” „Tettem amit tudtam” A nyolcvanéves Maróti Egon tiszteletére. Lectum Kiadó Szeged, 2007, 316 p. (szerkesztés és bevezetés)
 13. Kézikönyv vagy tankönyv. Havas László-Hegyi W. György-Szabó Edit: Római történelem. Osiris Kiadó Bp. 2007, 867 p. Könyvismertetés, Belvedere XXII, 2010, 5-6. szám 71-73.
 14. Idősebb Plinius: Természetrajz XIV-XVIII. könyv. JATEPress, 2009, 222 p.(Előszó, utószó, fordítás, jegyzetek)
 15. Görög nevelés és műveltség a hellenizmus korában. Magyar Pedagógia 108, 2008 (megj. 2009) 271-282.
 16. Antik nevelés. Gondolat Kiadó Bp. 2009, 170 p.

Ismertette: Német György Ókor 2009/4

Sáry Pál, Új Pedagógai Szemle 2010, 6-7, 217-219.

Takács István Károly: Magyar Pedagógia 110 (2010) 2. szám.

 1. Horváth Ágnes: Belvedere, 2009.

Takács Levente, Orpheus Noster, III (2011)

 1. A római mezőgazdaság a Kr. u. első században. Agrártörténeti Szemle L (2009) 1-4. szám 1-17.
 2. Hannibal diplomáciai tevékenységéhez. Aetas 2009. 4. szám 94-106.
 3. Új szintézis az antik erkölcsi-etikai szabályokról és életviteli elvekről. Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. Agatha (Összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Havas László) Debrecen 2007, 920 p. Recenzió. Aetas 24 (2009) 196-199.
 4. HermannBengtson: Hellenisztikus világkultúra. (fordítás, bevezetés, jegyetek) JATEPress 179 p.
 5. „A törvény a legmagasabbrendű ésszerűség” Marcus Tullius Cicero: A törvények, Gondolat-Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai. Budapest, 2008. Ford. Simon András, az utószót írta Havas László, 128 p. Recenzió. Aetas 25 (2010) 1. szám, 210-212.
 6. „Una vera catolica fides” Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében. Ism. Aeras 25 (2010) 3. szám 185-187.
 7. Clodius politikájához. Cicero száműzetésének ellentmondásai. Aetas 2012. s.a.
 8. Az itáliai szőlő és borkultúra kérdéséhez. A bor gyógyászati felhasználása. Agrártörténeti Szemle a.
 9. Mágia és vallás a Kr.u. első századi Rómában. Orpheus Noster III (2011) 75-89.
 10. Grüll Tibor: Áruló vagy megmentő. FlaviusJosephus élete és művei. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010. Ismertetés. OrpheusNostera.
 11. FritzGraf: A mágia a görög-római vallásban. Gondolat Kiadó Bp. 2009. Recenzió, Aetas 26 (2011) 211-213.
 12. Temporaetmores. Etikai normák és beszédmódok váltogatása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között. Szerkesztette: Szekeres Csilla, Debrecen 2010. Könyvismertetés, Debreceni Szemle 2011/2. 264-266.
 13. Idősebb Plinius a mágiáról. Documenta Historica 86, Szeged, 2011.(lektorálás).
 14. Halasy-Nagy József: Az antik filozófia története Quintus Kiadó, Szeged, 2011. Könyvismertetés. Belvedere a.
 15. Ételek és italok az ókori Rómában. 151 p. Quintus Kiadó, Szeged, 2011.
 16. MarcusTullius Cicero összes perbeszédei. Lectum Kiadó, Szeged, 2011. Könyvismertetés, Belvedere 2011. a.
 17. C. Plinius Secundus: Naturalis Historia. Természetrajz. (XX-XXVII) fordítás, jegyzetek, kísérő tanulmány: Az ókori orvoslás és farmakológia. Plinius és enciklopédiája. Quintus Kiadó, Szeged, s.a.

  


Előadás:

Jósok és jövendőmondók Plautus komédiáiban. Debrecen, 1982, május.

A hatalom ideológiájának kérdéséhez. Szeged, 2006, április 27.

Columella és a római mezőgazdaság. SZTE Agrártudományi Kar, Hódmezővásárhely 2008, december 10.

Római mezőgazdaság a Kr.u. I században. SZTE Agrártudományi Kar, Hódmezővásárhely 2009, november 12.

Mágia a görög-római világban. „Könyvtári Éjszaka” rendezvény, Tanulmányi és Információs Központ, Szeged, 2010. március 17.

A mágia szerepe a rómaiaknál. Hódmezővásárhely, 2011, július 9.

Antik nevelés. Könyvbemutató. Szeged, Közéleti Kávéház, 2010, okt. 26.

A római gasztronómia és borkultúra. Könyvbemutató. Szeged, 2011, okt. 5. SZTE Jogi Kar.


Szakdolgozók, szakdolgozati témák (válogatás)

 

2001.

 

 1. Patonai Gábor (történelem szak): TitusPomponiusAtticus
 2. Nyíri Anett (történelem szak): Columella: A kertkultúráról
 3. Tima Emese (történelem szak): Fejezetek a római köztársaság válságának korából M.       IuniusBrutus pályafutása és Cicero levelei alapján
 4. Papp Attila (történelem szak): A Iulius-Claudius dinasztia és a kereszténység
 5. Strausz Tamás (történelem szak): Iulius Caesar alexandriai hadjárata

2002.

 1. Bekker István (történelem szak): Gasztronómia a római császárkorban
 2. Törköly Magdolna (történelem szak). Aulus Gellius jogi témájú írásai

2003.

 1. Sántha András (történelem szak): Traianus és az ifjabb Plinius
 2. Tatár Mária (történelem szak): Márai és Odüsszeusz
 3. Nagy Zsuzsanna (történelem szak): Curtius Rufus uralkodói eszménye a Nagy Sándor

       regény alapján

 1. Válé Andrea (történelem szak): Caesar-mítosz
 2. Péntek Ibolya (történelem szak): A jóslás Cicerónál
 3. Pelyva Judit (történelem szak): Delphoi szerepe a görögök életében
 4. Endre Erika (történelem szak): Fides Romana
 5. Réti Attila (történelem szak): A zene szerepe az ókori görögök életében

2004.

 1. Kókai Erzsébet (történelem szak): Caesar afrikai hadjárata
 2. Mészáros Réka (történelem szak). Álom és álomfejtés az ókori Rómában
 3. Tanner Judit (történelem szak): A Pythia sportversenyei
 4. Nagy Adrienn (történelem szak): Római provinciák Kr.e. 133-31 között

2005.

 1. Nemcsok Andrea (történelem szak): CorneliusNepos historiográfiai munkássága a De

       viris illustribus című műve alapján

 1. Ábrahám Tünde (történelem szak). A klasszikus görög nevelés
 2. Molnár Pál Márton (történelem szak): Iulius Caesar döntő ütközetei
 3. Mászáros Ferenc (történelem szak): Izrael és Juda története, különös tekintettel a

       Kr.e. VII. század eseményeire

 1. Bényi Erika (történelem szak): Jézus pere
 2. Pópity Dániel (történelem szak): Méhészet az őskorban és az ókorban. Egyiptom,

       Mezopotámia, Görögország és Róma

 1. Vadkerti Tóth Katalin (történelem szak): Utazás és szórakozás az ókori Rómában
 2. Piróth Ildikó (történelem szak): Róma és Rhodos kapcsolata a Kr.e. II. században

2006.

 1. Bor Anikó (történelem-latin szak): Catullus politikai versei
 2. Dr. Szabó Pál (történelem szak): Szkíta hatalom Elő-Ázsiában és I. Dareiosz szkíta

         hadjárata

2007.

 1. Horváth Viktor (történelem-angol szak): A római-parthus kapcsolatok története Sullától

       Augustusig

 1. Kardos Éva (történelem szak): Az Amarna-kor a Naphimnusz tükrében
 2. Petneházi Gábor (történelem-latin-görög szak): M. AtiliusRegulus: egy történelmi

       legenda nyomában

 1. Perlaki Edit (történelem szak): „Nagy Sándor, a hódító” című film történeti hűsége
 2. Bánhegyi Edina (történelem-német szak): A nők helyzete a római császárság korában
 3. Mravik Szilvia (történelem-vallástudomány szak): Az Isis-kultusz története a római

       császárkorban

2009.

 1. Simon Viktória (történelem szak): Tiberius: Zsarnok vagy áldozat?
 2. Zsolnai Irén (történelem szak): Görög történetírók gondolatai a hatalomról
 3. Erményi Zita (történelem szak): Szárnyaszegett madár (Hannibal utolsó évei)
 4. Pulai Edina (történelem szak): Tükör a nép előtt (Az athéni demokrácia hanyatlása és

       válságjelei Aristophanés komédiáiban

 1. Fodor Maria (történelem-latin szak): Ludi Apollinares
Reklámok