Kép_Illés

Dr. Illés Imre Áron, PhD
egyetemi adjunktus, tanszékvezető helyettes

Elérhetőség: graeculus@gmail.com

Fogadóóra: hétfő 12:00-13:30

 


Oktatott tárgyak:

Görög és római történelem szemináriumok és előadások a BA, MA, osztatlan tanári és PhD képzésben.

Szakmai életrajz

 • 2007: Latin nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár, ógörög szakos bölcsész (SZTE BTK)
 • 2009: Történelem szakos bölcsész és tanár (SZTE BTK)
 • 2007-2010: Történettudományi Doktori Iskola, Antikvitás Program (SZTE BTK)
 • 2013: PhD védés (történettudomány, SZTE BTK, summa cum laude)

Kutatási terület

 • Városi közigazgatás a Római Birodalomban
 • Hispania romanizációja
 • Görög historiográfia

Publikációk

Könyvek:

 1. A lex Irnitana(egy Flavius-kori municipium törvénye). (Fordítás, bevezető, jegyzetek). Documenta Historica 77. Szeged 2007, 75 l.
 2. Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek. (Késő római szöveggyűjtemény 1.) (Lektorálás, a közigazgatásra vonatkozó szemelvények fordítása, bevezetés, jegyzetek 7-12, 16-24). Társszerzők: Bara P., Palotás Gy., Szabó Á. Á. és Varga F., Documenta Historica 84. Szeged 2011, 85 l.
 3. Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében. (Fordítás, bevezető, jegyzetek). Documenta Historica 85. Szeged 2011, 103 l.
 4. Ókori indiai történeti szöveggyűjtemény. (A görög-latin szövegek gondozása, lektorálás, fordítás, jegyzetek). Társszerkesztők: Wojtilla Gyula, Zentai György. Szeged 2012, 176 l.
 5. Késő római szöveggyűjtemény. (Szerkesztés, fordítás, lektorálás, jegyzetek). Szeged 2013, 418 l. Társszerkesztő: Dr. Székely Melinda
 6. Vespasian’s Edict and the Flavian Municipal Charters. Budapest, 2016, 108 l.

 

Folyóiratban, konferenciakötetben megjelent tanulmányok, fordítások:

 1. Egy mellőzött konjektúra a lex Irnitana 27. caputjában. In: A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Mészáros T. – Jutai P., Budapest, 2007, 43-46.
 2. A törvény betűje és a törvény szelleme a lex municipalisokban. In: ENUMERATIO. A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk. Tóth I. – Jutai P., Budapest 2008, 26-30.
 3. Hogyan lesz a törvényből bronztábla. Az ún. lex Flavia municipalis útja Baetica municipiumaiba. In: A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciáján elhangzott előadások. Szerk.: Adorjáni Zs. – Jutai P., Budapest 2009, 167-172.
 4. Domitianus Germanicus és az ún. lex Flavia municipalis. Antik Tanulmányok 53, 2009, 61-77.
 5. Phótios kivonata a knidosi Ktésias Persika c. művéből. (Fordítás, bevezető, jegyzetek). Antik Tanulmányok 54, 2010, 169-189.
 6. Michaél Psellos: A Digesta felosztása. (Fordítás, jegyzetek). Antik Tanulmányok 55, 2011, 163-166.
 7. Civitas Romana per honorem consecuta a Flavius-kori Hispaniában. In Czerovszki, M. – Nagyillés J. (szerk.): Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. AAASuppl. XIII. Szeged 2011, 96-102.
 8. A Flavius-kori Hispania városi törvényeinek közös modellje. Belvedere Meridionale 23/3, 2011, 6-25.
 9. A flaviusi törvények szerepe Hispania romanizációjában.In Tóth Zs. A. (szerk.): A varázsgyűrűtől az interkonfesszionális kommunikációig. Információtudományi metszéspontok bölcsészeti megközelítésben. Szeged 2011, 130-136.
 10. The Quaestors and the ius intercedendi in the Flavian Municipal Law. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 52/4, 2012, 375-381.
 11. Döntéshozatal a Római Birodalom városaiban.In: Purosz Alexandrosz (szerk.): Közéleti és politikai viszonyok az antik világban. Szeged 2015, 101-112.
 12. A quaestorok és a ius intercedendi a lex Flavia municipalisban. Mneme 1, 2015 (közlésre elfogadva)
 13. Július 1. mint a városi tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja: egy tudománytörténeti mítosz?In: Tanulmányok a hetvenéves Wojtilla Gyula tiszteletére. AAASuppl. Szeged 2016, 43-68.
 14. Municipal Scaevolas and Ulpians?– The Presupposed Legal Knowledge in the Roman Municipal Charters. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 52, 2016, 53-61
 15. A származás (origo) és a lakóhely (domicilium) jelentősége a római városok közigazgatásában. In: Takács Levente (szerk.): Városok és területük az antikvitásban. (AGATHA XXIX). Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 59-68.
 16. Some Remarks on the Common Model of the Flavian Municipal Charters. Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, Hungary 17, 2017, 44-68.
 17. Troesmis város törvénye a Kr. u. 2. század végéről. Belvedere Meridionale 31/1, 2019, 89-99.
 18. Philippos halála Diodórosnál (Diod. XVI. 91-94), ford. bev. jegyz. Ókor 19, 2020.3, 99-107.

Lektorálás:

 1. Janzsó M. – Szabó Á. Á. (ford., bev., jegyz.): Városi törvények a római köztársaság utolsó századából. Documenta Historica 82. Szeged 2009, 51 l.
 2. Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Veszprém 2009. Plutarchos A gyermeknevelésről c. munkájának lektorálása.
 3. Hajdú A. – Horváth B. – Kósa M. – Mihálykó Á. – Szabó Á. Á. (ford., bev., jegyz.): Bukott püspökök, eretnekek, pogányok. Documenta Historica 87. Szeged 2012, 52 l.
 4. Gönczi Gergő – Szabó Ádám Ágoston (ford., bev., jegyz.): Maximianus és Constantius dicsőítése (Késő római szöveggyűjtemény 4.), Documenta Historica 95. Szeged 2016, 33 l.
 5. Székely Melinda (ford., bev., jegyz.): Pacatus dicsőítő beszéde Theodosius császárhoz. Szeged-Budapest 2019

Oktatási anyag

 1. Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig (2018)
 2. Az athéni demokrácia kialakulása (2018)
 3. A görög-perzsa háborúk (2018)
 4. Homéros világa – A mykénéi és a sötét kor (2020)
 5. Az archaikus Hellas (2020)
 6. A spártai állam 26 (2020)
 7. Periklés és Athén aranykora (2020)
 8. A peloponnésosi háború és következményei (2020)
 9. Gazdaság és társadalom a klasszikus Hellasban (2020)
 10. A 4. század és Makedónia felemelkedése (2020)

Szerkesztés:

 1. Belvedere Meridionale. 23/3, 2011.Imperium sine fine – a határtalan birodalom. Tanulmányok Róma császárkori történelméről. Társszerkesztő: Székely Melinda
 2. Ókori indiai történeti szöveggyűjtemény. Szeged 2012, 176 l. Társszerkesztők: Wojtilla Gyula, Zentai György.
 3. Késő római szöveggyűjtemény. Szeged 2013, 418 l. Társszerkesztő: Székely Melinda
 4. Tanulmányok a hetvenéves Wojtilla Gyula tiszteletére. AAASuppl. Szeged Társszerkesztő: Székely Melinda. Szeged 2016
 5. Annual of the Institute of History, University of Szeged, Hungary 17, 2017 (Társszerkesztő: Székely Melinda)

Recenzió:

 1. A Codex Iustinianus 12. könyve. A Római Birodalom igazgatása a iustinianusi kodifikációban. Fordította: Kelemen Miklós. Budapest 2008 (Acta Wenzeliana 6.) 98 l. Antik Tanulmányok 54, 2010, 307-309.
 2. A lex Irnitana új kiadása. Hiánypótló munka a német ókortudományban? Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien. Lateinisch und deutsch. Herausgegeben, eingeleiten und übersetzt von Joseph Georg Wolf. (Texte zur Forschung 101.) Darmstadt 2011 159 l. Belvedere Meridionale 23/3, 2011, 113-118. = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 49, 2013, 115-121.
 3. Pókecz Kovács Attila: A principatus közjoga (Kr. e. 27 – Kr. u. 284). Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2016. AntTan 61, 2017, 128-134.
 4. Gerión. Revista de Historia Antigua. ISSN 0213-0181; ISSN-e 1988-3080. Vol. 30, 2012 – 33, 2015. Ed. José María Blázquez Martínez et al. Acta Ant. Hung. 56, 2016, 283-284.

Egyéb:

 1. A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése. PhD disszertáció. 2013 Szeged, kézirat. 198 l. Témavezető: Dr. Székely Melinda.

Előadások:

 1. 2007. április, Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Székesfehérvár): A lex Irnitana felépítése és keletkezésének körülményei
 2. 2007. április, a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae II. országos konferenciája (Eötvös Collegium, Budapest): Egy mellőzött konjektúra a lex Irnitana 27. caputjában
 3. 2008. február, SZTE ÁJTK Római Jogi TDK ülés: A lex Irnitana, egy Flavius-kori municipium törvénye
 4. 2008. március, SEC Officina Försteriana (SZTE BTK) felolvasó ülés: Római kori városi törvények
 5. 2008. május, a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae III. országos konferenciája (SZTE BTK, Szeged): A törvény betűje és a törvény szelleme a lex municipalisokban
 6. 2008. november, SEC Officina Försteriana (SZTE BTK) felolvasó ülés: Az uralkodói titulatúra a principatus idején
 7. 2009. május, a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IV. országos konferenciája (PPKE BTK, Piliscsaba): Hogyan lesz a törvényből bronztábla. Az ún. lex Flavia municipalis útja Baetica municipiumaiba
 8. 2010. április, Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata (PPKE BTK, Piliscsaba): Hispania városi közigazgatása a Flaviusok alatt
 9. 2010. május, IX. Ókortudományi Konferencia (Pécs): Megjegyzések Vespasianus feltételezett lex municipalisához
 10. 2011. február, TÁMOP Információs Társadalom alprogram szakmai konferencia (Szeged): A flaviusi városi törvények szerepe Hispania romanizációjában
 11. 2011. április, „Múltszemléletek az ókorban”: az Ókortudományi Társaság előadásíró pályázata (Budapest): Capita Tra(ns)laticia – „időkapszulák” a római városi törvényekben
 12. 2011. november, SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Quadrivium Műhely: Mire jó a felirattan?
 13. 2012. május, X. Ókortudományi Konferencia (Piliscsaba): Errores coniunctivi a Flavius-kori városi törvényekben.
 14. 2013. május, Nemzetiségek Háza (Szeged): Spárta és a görög perzsa háborúk(ismeretterjesztő)
 15. 2014. január, Provincialia Romana, régészeti és ókortörténeti konferencia (PTE BTK TTI, Pécs): Megjegyzések a municipalis tisztségviselők megválasztásának határidejéről
 16. 2014. április, Nemzetiségek Háza (Szeged): Racionalizált mítoszok – Őslények az ókorban (ismeretterjesztő)
 17. 2014. május, XI. Magyar Ókortudományi Konferencia (Budapest): A municipalis tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja
 18. 2015. október, Nemzetiségek Háza (Szeged): Döntéshozatal a Római Birodalom városaiban (ismeretterjesztő)
 19. 2015. november, SZTE BTK„Vidéki senatus” – a városi tanács a Római Birodalom városaiban
 20. 2016. május, SZTE BTK „Ki vagy, fiam? Brutus? – A személyazonosság igazolása a rómaiaknál
 21. 2016. május 18., XII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Debrecen): Mire jó egy városi törvény?
 22. 2016. augusztus Sapiens Ubique Civis konferencia SZTE BTK, plenáris előadás: The beginning of the magisterial year and the date of the elections in the Roman cities
 23. 2016. november 18.: Római városi törvények – kritikai áttekintésÓkortudományi Társaság felolvasóülése
 24. 2016. december 6.: SZTE BTK: „Mondd, Te kit választanál!” – Tisztviselőválasztások a római városokban
 25. augusztus Sapiens Ubique Civis konferencia SZTE BTK, plenáris előadás: Nominatio of the Local Magistrates in the Roman Empire
 26. 2017. november „Óriások vállán állunk…” 200 éve született Theodor Mommsen (emlékkonferencia, Szeged): Mommsen és az ún. lex Iulia municipalis
 27. 2017. december, SZTE BTK: Fuss, Pheidippidés, fuss! – A marathóni csata mítoszai
 28. 2017. december, (Újra)fordítás, A PPKE JÁK Jog és Nyelv kutatócsoport műhelykonferenciája: Római jogforrások fordítása
 29. 2018. május, XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Szeged): Iulia és Flavia: két feltételezett lex municipalis
 30. 2018. augusztus, Sapiens Ubique Civis konferencia SZTE BTK, plenáris előadás: Iulia and Flavia: two hypothetical municipal laws.
 31. 2018 december, SZTE BTK, a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának felolvasóülése: Tűzoltók Rómában: avagy kit hívj, ha Nero áthív grillezni?
 32. 2019. május, SZTE BTK, a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának felolvasóülése: Philippos és a harmadik szent háború
 33. 2019. május, Jog, gazdaság és társadalom: Tabulae Pompeianae, az antik jogi kultúra dokumentumai (konferencia Szeged ÁJTK): Consuli keltezések a Kr. u. 1. századi Pompeiiben
 34. 2020 február, SZTE BTK a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Tagozatának felolvasóülése: Merénylet Philippos ellen

 

Díjak:

 • 2004-2005. tanév: Szeged Városi Ösztöndíj
 • 2006: SZTE BTK Történeti Intézet helyi TDK I. díj
 • 2007: XXVIII. OTDK Humán Tudományi szekció (Ókortudomány) I. díj
 • 2007: XXVIII. OTDK Humán Tudományi szekció: Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kutatási ösztöndíja (A lex Irnitana felépítése és keletkezésének körülményei)
 • 2011: „Múltszemléletek az ókorban”: az Ókortudományi Társaság előadásíró pályázata II. díj (Capita Tra(ns)laticia – „időkapszulák” a római városi törvényekben)
 • 2014: Hahn István – emlékdíj
 • 2018: Révay József-díj

 

Tagság:

Magyar Ókortudományi Társaság